• 1. Általános Tudnivalók
 • A HappyHOT Pizza weboldalán regisztrált felhasználóinak adatait az adat védelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.
 • Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.2. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • -adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott harmadik féllel, adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • -adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • -adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • -adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • -adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • -adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
 • -harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;3. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, ezzel együtt jelen nyilatkozatot elfogadja.
 • A HappyHOT Pizza a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.
 • A HappyHOT Pizza az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá harmadik fél számára, a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül. Személyes adataihoz csak a HappyHOT Pizza azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges.
 • A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.4. Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása (és fejlesztése), illetve a HappyHOT Pizza marketing céljaira, szolgáltatásainak reklámozására és piackutatásra történő felhasználás. Adatai megadásával Ön hozzájárul azok e célok érdekében történő felhasználásához.
 • Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés, az informatikai struktúra, felhasználóhoz igazítása, a felhasználók jogainak védelme.
 • Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.5. A kezelt adatok köre
 • A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, névnap dátum, nem, foglalkozás, munkahely, telefonszám, e-mail cím, jelszó, szállítási cím.
 • A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
 • A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön hozzájárul a HappyHOT Pizza weboldal tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási szokásait. A HappyHOT Pizza a profiladatok és állapotadatok egyszerűsített hozzáféréséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan kódolt adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.6. Személyes adatok módosítása, frissítése, törlése. Felhasználói jogérvényesítés
 • A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
 • A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztráció törlésére a Felhasználó írásos kérelme alapján kerülhet sor. A helytelenül rögzített adatokat a Felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti.
 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a HappyHOT Pizza által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére. Az érintett a jogait a következő e-mail elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: laci@happyhotpizza.hu
 • A Szolgáltató köteles a Felhasználó kérésének az e-mail beérkezésétől számítva 30 munkanapon belül eleget tenni.
 • A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40, további információ: //abiweb.obh.hu/abi/).
 • Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a HappyHOT Pizza jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.7. Az adatkezelésért felelős
 • Név: Hun Hero Kft.
 • Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
 • Adószám: 24253116-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-201108
 • Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122042/2017.
 •